[1]
สำราญหันต์ ป., ซ้ายสุวรรณ ณ., ปุณธนกรภัทร์ น., แซ่เล็ก ป., and จันทร์จำเนียร เ., “A SELECTION OF WAREHOUSE SERVICE PROVIDERS FOR ANIMAL FEED COMPANIES : CASE STUDIES IN SAMUTSAKHON”, JEET, vol. 6, no. 2, pp. 10–20, Dec. 2019.