[1]
ปัญจพล เภตราพูนสินไชย ป., สูนคำ ป., ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ท., and ชุนประวัติ ส., “GARAGE SERVICE ONLINE SYSTEM”, JEET, vol. 6, no. 1, pp. 62–73, Jul. 2019.