สำราญหันต์ ปัญญา, ซ้ายสุวรรณ ณภพ, ปุณธนกรภัทร์ นิธิศ, แซ่เล็ก ปิติพจน์, and จันทร์จำเนียร เผ่าพัชร. 2019. “A SELECTION OF WAREHOUSE SERVICE PROVIDERS FOR ANIMAL FEED COMPANIES : CASE STUDIES IN SAMUTSAKHON”. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College 6 (2):10-20. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/215195.