ปัญจพล เภตราพูนสินไชย ปัญจพล, สูนคำ ปัญญา, ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ทรงพล, and ชุนประวัติ สุทธิลักษณ์. 2019. “GARAGE SERVICE ONLINE SYSTEM”. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College 6 (1):62-73. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/201531.