บริรักษ์สันติกุล ณัฐพงษ์, มูลละคร อภิชาญ, กระจ่างสังข์ ทวีวัฒน์, ศรีประภา กอบศักดิ์, and ศรีธาราธิคุณ จรัญ. 2014. “เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง”. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College 1 (1):28-33. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/180967.