ปัญจพล เภตราพูนสินไชย ป.; สูนคำ ป.; ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ท.; ชุนประวัติ ส. GARAGE SERVICE ONLINE SYSTEM. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 62–73, 2019. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/201531. Acesso em: 21 feb. 2024.