บริรักษ์สันติกุล ณ.; มูลละคร อ.; กระจ่างสังข์ ท.; ศรีประภา ก.; ศรีธาราธิคุณ จ. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 28–33, 2014. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/180967. Acesso em: 28 feb. 2024.