ก่อวุฒิกุลรังษี เ., & ดาปิน จ. (2015). Reused of EVA Waste Rubber Soles Blended EPDM. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College, 2(1), 17–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/182300