บริรักษ์สันติกุล ณ., มูลละคร อ., กระจ่างสังข์ ท., ศรีประภา ก., & ศรีธาราธิคุณ จ. (2014). เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College, 1(1), 28–33. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/180967