(1)
ธนวัชณรงค์ ช.; ภูเก้าล้วน อ.; ขันธะชวนะ อ. Influence of Heat Treatment Temperature on Recovery Force Spring Used for Actuator of Heat Engine. JEET 2020, 6, 39-46.