(1)
สำราญหันต์ ป.; ซ้ายสุวรรณ ณ.; ปุณธนกรภัทร์ น.; แซ่เล็ก ป.; จันทร์จำเนียร เ. A SELECTION OF WAREHOUSE SERVICE PROVIDERS FOR ANIMAL FEED COMPANIES : CASE STUDIES IN SAMUTSAKHON. JEET 2019, 6, 10-20.