(1)
ปัญจพล เภตราพูนสินไชย ป.; สูนคำ ป.; ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ท.; ชุนประวัติ ส. GARAGE SERVICE ONLINE SYSTEM. JEET 2019, 6, 62-73.