(1)
นาคพันธ์ ก.; ไชยนันทน์ ส.; ขาวละออ ว.; ปานขลิบ ฐ. Innovative Design Prototype Training Manikins of CPR Compression by Measuring Force Vector. JEET 2018, 5, 21-27.