(1)
ภู่ทอง ส.; วิมานจันทร์ ว.; จันทวงษ์ ป.; เมืองลือ เ. Improvement of Photovoltaic Cell Efficiency by Using Water Mist to Reduce Photovoltaic Cell Temperature. JEET 2018, 5, 20-26.