[1]
ปัญจพล เภตราพูนสินไชย ป., สูนคำ ป., ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ท. and ชุนประวัติ ส. 2019. GARAGE SERVICE ONLINE SYSTEM. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College. 6, 1 (Jul. 2019), 62–73.